Fabryki – jak to się zaczęło?

Są wszędzie i długo jeszcze będą. Dzięki nim powstał i trwa kapitalizm. Historia fabryk jest krótka, ale tak frapująca, że nic tylko ją zgłębiać Czytaj więcej »

 

Jak sprawdzić status prawny działki?

Pierwszym etapem na drodze do swojego własnego domu jest poszukiwanie odpowiedniej parceli. Najlepiej dopiero wtedy, kiedy będziemy znali jej charakterystykę i status prawny zacząć poszukiwać projekty domów. Często przy zakupie działki towarzyszą nam obawy, czy jej status prawny jest jasny, a sama działka nie jest obciążona długami, czy też udziałami osób trzecich. Wątpliwości te można wyjaśnić przeglądając księgi wieczyste dotyczące działki, lub też dane z ewidencji gruntów i budynków.

Księgi wieczyste są jawnymi sądowymi rejestrami prowadzonymi w celu ustalenia statusu prawnego działki. Księgi zakładane są i prowadzone dla każdej konkretnej nieruchomości, w tym też dla działki. Zawsze należy poprosić o aktualny odpis z księgi wieczystej. Dla uzyskania całkowitej pewności najlepiej samemu przejrzeć księgę wieczystą danej nieruchomości, ponieważ zdarza się że od czasu wydania ostatniego odpisu zmienił się stan prawny działki. Księgi można przeglądać w wydziale ksiąg wieczystych, w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki. Sprawdzenie to odbywa się w obecności pracownika sądu. Od połowy 2010 roku pojawiła się możliwość przeglądania ksiąg wieczystych również przez Internet.

Sprawdzenia ksiąg wieczystych dokonuje też notariusz przy podpisaniu umowy zakupu działki. Zazwyczaj wykonuje tą czynność w dniu podpisania umowy kupna- sprzedaży. W akcie notarialnym dodatkowo znajduje się klauzula podpisana przez sprzedającego, w której zobowiązuje się on, że nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osób trzecich oraz zadłużeń.

Księga wieczysta składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest konkretnym danym dotyczącym działki, czyli np. jej położenie, powierzchnia, numer obrębu ewidencyjnego i działki ewidencyjnej. Znajdują się w nim również wpisy praw związanych z jej własnością ustanowione na korzyść tej nieruchomości. Drugi dział dotyczy danych właściciela, lub też współwłaściciela, czy też wieczystego użytkownika. W trzecim znajdują się wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość, za wyjątkiem hipotek (użytkowanie, służebność osobista lub też gruntowa), oraz wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz wpisy praw osobistych oraz roszczeń, czyli prawo najmu lub dzierżawy, pierwokupu lub odkupu, prawo dożywocia. Roszczenia mogą dotyczyć przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub też ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. W czwartym dziale znajdują się wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości, czyli najczęściej traktujące o kredytach hipotecznych. Podana jest kwota hipoteki oraz waluta kredytu i termin spłaty oraz podmiot udzielający kredytu. Ma on pierwszeństwo w dochodzeniu wierzytelności, przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela działki.

Ewidencja gruntów i budynków to ogólnokrajowy zbiór informacji o gruntach, budynkach oraz lokalach a także o ich właścicielach. Operat ewidencyjny składa się z rejestrów, map oraz dokumentów uzasadniających wpisy do powyższych rejestrów. Z ewidencji dowiemy się jakie jest położenie działki, jej granice oraz powierzchnia. Poznamy nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie księgi wieczystej oraz dane właściciela. Dowiemy się również jaki jest rodzaj użytków gruntowych z dokładnym określeniem powierzchni i konturów użytków oraz klasy samej gleby. Jeśli działka jest zabudowana możemy również dowiedzieć się jakie jest konkretne położenie budynków, ich dane techniczne oraz, co najważniejsze, poznać ich przeznaczenie.

Informacje uzyskane z ewidencji są jawne, ale niestety odpłatne. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków otrzymać może sam właściciel lub też osoba, która potrafi wykazać powód prawny, dla którego powyższy wypis jest jej potrzebny. Sam wypis to dane o nieruchomości pochodzące z rejestru, natomiast wyrys to odbitka z mapy, która znajduje się w operacie. Mapa ta wskazuje granice działek ewidencyjnych, obrysy istniejących już budynków oraz kontury użytków.

Jeśli chcemy uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, należy złożyć wniosek w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej we właściwym starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta.