Kolejnych 5 lat okupacji

Kilka słów o wynikach wyborów. Pierwsze, co się nasuwa to potwierdzenie reguły, że ludzie z wielką rozkoszą oddają głos na swoich własnych ciemiężycieli Czytaj więcej »

 

Program Swobody – Wszechukraińskiej Partii „Wolność”

Nacjonaliści ukraińscy z dnia na dzień wyrastają na głównego reprezentanta narodu ukraińskiego. Warto więc poznać oficjalny program Swobody, największej ukraińskiej nacjonalistycznej partii, który dostępny jest na stronie internetowej organizacji. Tym bardziej, że doskonale uzmysławia on jak odmienne od polskich są problemy Ukraińców.


Swoboda czyli Wszechukraińska Partia „Wolność” swój program rozpoczyna inwokacją do Boga, w której prosi by Bóg dał siłę Ukraińcom stać się mocarstwem.

Celem Swobody jest „zbudowanie potężnego państwa ukraińskiego opartego na sprawiedliwości społecznej i narodowej”, by Ukraina była jednym z „wiodących krajów świata”, a naród ukraiński stale się rozwijał.

Swoje cele Swoboda chce osiągnąć poprzez dekomunizacje i lustracje, usunięcie od władzy ludzi z „KGB i urzędników, którzy pracowali na wysokich stanowiskach w KPZR”, ujawnienie komunistycznych agentów „którzy byli lub są w służbie cywilnej na Ukrainie” lub pełnią inne ważne społecznie funkcje.

Zdaniem Swobody czyszczona z komunistycznych szumowin administracja powinna zatrudniać młodych i wykształconych patriotów. Do służby publicznej nie mogli by być dopuszczeni ludzi zhańbieni korupcją, współpracą „ zagranicznymi służbami wywiadowczymi” czy posiadający podwójne obywatelstwo. W ramach przeciwdziałania korupcji, kontrolowane były by nie tylko dochody ale i wydatki funkcjonariuszy publicznych, a funkcjonariusze publiczni byli by z racji pełnionych urzędów surowiej karani.

Zdaniem Swobody na Ukrainie powinien być ustrój prezydencki, w którym prezydent jest szefem rządu i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Kadencja prezydenta powinna trwać cztery lata - dopuszczalna była by tylko dwukrotna kadencja. Prezydentem Ukrainy mogła by zostać tylko osoba urodzona na Ukrainie, mieszkająca na jej terytorium nieprzerwanie od lat 20, starsza niż 35 lat, mówiąca po ukraińsku, nie karana, która nigdy nie niszczyła przyrody.

Swoboda postuluje wybory proporcjonalne, przyznanie biernego prawa wyborczego obywatelom Ukrainy od 10 lat zamieszkałym na Ukrainie, mającym powyżej lat 18, posiadającym własność, mówiącym po ukraińsku, i nie karanym.

Nacjonaliści z Swobody opisując prawo wyborcze domagają się równego dostępu do mediów dla wszystkich partii, i zakazu płatnych reklam w mediach przez 3 miesiące przed kampanią i w jej trakcie. Kandydaci pod groźbą utraty mandatu musieli by w chwili rejestracji kandydatur w wyborach ujawnić wszystkie fakty ze swojej dotychczasowej publicznej działalności. Zdaniem Swobody wszystkie partie powinny mięć swoich przedstawicieli w komisjach wyborczych.

Swoboda postuluje likwidacje immunitetu parlamentarnego w sprawach kryminalnych i gospodarczych. Immunitet powinien chronić od konsekwencji w sprawach związanych z działalnością polityczną, o ile działalność taka nie jest przejawem antyukrainizmu.

Zdaniem Swobody kadencja parlamentarna powinna trwać tylko trzy lata, a liczba parlamentarzystów powinna być zmniejszona do 300. Posłowie powinni glosować poprzez czytniki linii papilarnych.

Według Swobody sędziowie powinni pochodzić z wyborów. Sędziów lokalnych powinna wybierać społeczność lokalna raz na 5 lat. Sędziów apelacyjnych sędziowie lokalni raz na 7 lat, a sędziów Sądu Najwyższego Kongres Sędziów Ukrainy raz na 10 lat. Sędzią mogła by zostać tylko osoba powyżej lat 30, będąca obywatelem Ukrainy, z 5 letnim prawniczym doświadczenie, niekarana, od 10 lat mieszkająca na Ukrainie, i mówiąca po Ukraińsku.

Nacjonaliści postulują powstanie „jednolitego rejestru orzeczeń sądowych do jednolitego stosowania prawa przez wszystkie sądy państwa”, zapewnienie odszkodowania za „bezprawne decyzje władz”.

Swoboda domaga się wprowadzenie ordynacji większościowej w wyborach samorządowych, 3 letniej kadencji władz samorządowych, prawa do odwoływania przedstawicieli władz lokalnych, wzmocnienia roli samorządu terytorialnego, wprowadzenia mechanizmów demokracji bezpośredniej w proces decyzyjny na szczeblu samorządu.

Według Swobody karane powinny być wszelkie przejawy antyukrainizmu. Każdy zdrowy psychicznie i nie karany Ukrainiec powinien mieć prawo posiadania „broni palnej i noży”.

Celem Swobody jest niezależność energetyczna Ukrainy osiągnięta za pomocą „redukcji zużycia, zwiększenie produkcji, dywersyfikacja źródeł”. Według planów Swobody tylko 30% energii może być importowanych z innego kraju, zagraniczne firmy nie mogą mieć monopolu na rynku Ukraińskim, a państwo ma ściśle kontrolować ten rynek. Opłaty za tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę mają być zależne od cen jakie Rosja zaproponuje za eksportowany na Ukrainę gaz. Ukraina ma rozwijać swoje wydobycie, oprzeć się na wydobyciu węgla, rozwijać swoją energetykę jądrową w oparciu o własne zasoby, rozwijać i wdrażać alternatywne źródła energii, inwestować w systemy oszczędzania energii i redukcji marnowania energii.

Swoboda sprzeciwia się „prywatyzacji strategicznych przedsiębiorstw”, i chce ponownego upaństwowienia branż strategicznych, oraz wszystkich tych przedsiębiorstw, które sprywatyzowano sprzecznie z prawem, lub, których właściciele nie wywiązali się z zobowiązań społecznych zaciągniętych w czasie prywatyzacji. Współwłaścicielami państwowych przedsiębiorstw mają być ich pracownicy.

W kwestiach prawa własności ziemi i budownictwa Swoboda domaga się zwalczania nielegalnej budowy zakładów przemysłowych, inwentaryzacji „wszystkich gruntów i nieruchomości na Ukrainie”.

Swoboda jest za zakazem handlu ziemią rolną, chce tylko oddawać ją rolnikom (mogącym wykazać się odpowiednim wykształceniem) w dzierżawę z możliwością dziedziczenia prawa do dzierżawy. Niedopuszczalna była by zmiana właściwości gruntów z rolnych na cele inne niż publiczne, grunty rolne użytkowane wbrew ich przeznaczeniu przejmowało by państwo. Zweryfikowana była by wysokość czynszów tak by odpowiadały aktualnej własności ziemi. Sprzedaż już nabytej ziemi możliwa była by tylko państwu, nie można było by w inny sposób przenieść własności. Prywatna własność ziemi była by tylko dopuszczalna w wypadku działek pod zabudowę i gruntów zagrodowych. Prawa własności ziemi na Ukrainie pozbawieni byli by cudzoziemcy i bezpaństwowcy. Niewłaściwe użytkowanie, działania wywołujące pogorszenie jakości ziemi, mają być podstawą rozwiązania umowy dzierżawy. Swoboda chce też karania za wywołanie erozji gleby.

W kwestiach Swoboda domaga się uproszczenia systemy podatkowego, wprowadzenia progresywnych podatków - małych dla małych firm, dużych dla dużych firm, pierwszej stawki PIT w wysokości 20%, prawa do nieopodatkowanego dochodu do wysokości pensji minimalnej, podatków od luksusu który finansował by obniżkę cen podstawowych produktów konsumpcyjnych, ulg podatkowych na modernizacje przedsiębiorstw.

Swoboda domaga się wzrostu kar za przestępstwa gospodarcze, zakazu lichwy, niedopuszczenia do dominacji zagranicznych podmiotów na rynku bankowym, ograniczenia niezależności Narodowego Banku Ukrainy, zakazu pożyczek w obcej walucie na inne cele niż handel zagraniczny, wsparcia przez system bankowy rozwoju klasy średniej.

Ukraina, zdaniem Swobody, winna zamówienia publiczne realizować tylko w ukraińskich przedsiębiorstwach, rozwijać infrastrukturę transportową korzystając tylko z ukraińskich przedsiębiorstw, wspierać finansowo małe przedsiębiorstwa i produkcje rolną, wspierać rozwój nowoczesnego przemysłu na Ukrainie, zlikwidować prywatne monopole i oligopole, ograniczać wywóz z Ukrainy surowców i produktów nie przetworzonych.

W polityce rolnej Ukraina według Swobody winna wprowadzić cła zaporowe na maszyny rolne gdy podobne są produkowane na Ukrainie, wspierać rozwój spółdzielczości na Ukrainie, zapewnić samowystarczalność żywnościową na Ukrainie gwarantując odpowiednie ceny skupu, ingerować na rynku rolnym, inwestować w państwowy system przechowywania żywności, rozwijać państwowe programy modernizacji rolnictwa, wspierać finansowo rozwój mieszkalnictwa dla rolników,

W polityce mieszkaniowej Swoboda chce prywatyzacji mieszkań komunalnych i gruntów pod nimi na rzecz mieszkańców, nie dopuszczenia do rynku mieszkań podmiotów zagranicznych, ponownego upaństwowienia przedsiębiorstw dostarczających „prąd, gaz, ciepło i wodę” i zajmujących się nieczystościami, całkowitej utylizacji odpadów komunalnych, wspierania przez państwo budownictwa tanich mieszkań komunalnych, oraz rewitalizacji budownictwa komunalnego z lat 60.

W prawie pracy Swoboda chce wprowadzić ustawodawstwo wzorowane na rozwiązaniach europejskich i zasadę, że płaca maksymalna nie może być większa niż pięciokrotność płacy minimalnej. Swoboda domaga się przepisów gwarantujących rozwój związków zawodowych i prawa do strajku, prawa do emerytury zależnej od stażu pracy nie od wieku, obniżenia dysproporcji między emeryturami do poziomu jak w wypadku dysproporcji między płacami, płac zależnych od kosztów życia.

Zdaniem Swobody pomoc dla niepełnoprawnych i sierot winna być nie mniejsza niż minimum egzystencji. W polityce zdrowotnej Swoboda kładzie nacisk na promocje przez państwo zdrowego „stylu życia”, w tym i na walkę z „narkomanią, alkoholizmem, paleniem tytoniu”, wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego gwarantującego bezpłatną podstawą opiekę zdrowotną.

Swoboda chce zakazu aborcji ze względów społecznych, akceptuje aborcje ze względów zdrowotnych i w wypadku gwałtu. Nielegalna aborcja ma być karana jak usiłowanie morderstwa.

W polityce zdrowotnej Swoboda opowiada się za wspieraniem ukraińskiego przemysłu medycznego i farmaceutycznego, państwową kontrolą importowanych lekarstw, utrzymaniem państwowej własności sanatoriów.

W ramach wspierania dzietności Swoboda zapowiada rozdawanie mieszkań za darmo rodzinom z pięciorgiem dzieci, i dofinansowanie zakupu mieszkań rodzinom z mniejszą liczbą dzieci, wzrost wysokości becikowego.

Swoboda domaga się tez zakazu reklamy tytoniu i alkoholu, karania za reklamę „narkotyków (w tym tak zwanych "narkotyków miękkich") i perwersji seksualnej”, umożliwienia samorządowi ograniczania handlu alkoholem, wprowadzenia akcyzy od alkoholu, tytoniu i żywności genetycznie modyfikowanej, przeznaczania środków z akcyzy na leczenie. Swoboda stworzy też sieć laboratoriów odpowiedzialnych za wykrywanie żywności genetycznie modyfikowanej, dopuści żywność GMO tylko do sprzedaży w działach sklepów wyraźnie oznakowanych, będzie surowo karać za sprzedaż żywności GMO bez informacji o GMO.

Celem Swobody jest wprowadzenie państwowej inspekcji pracy odpowiedzialnej za BHP w zakładach pracy, wspieranie mieszkańców regionów ze zniszczonym środowiskiem.

W zakresie ochrony środowiska Swoboda chce zwiększania obszarów ochrony przyrody, wymuszania na przemyśle wprowadzania ekologicznej produkcji, karania za niszczenie środowiska.

W kwestiach obywatelstwa Swoboda chce za obywateli Ukrainy uznawać „tych, którzy urodzili się na Ukrainie lub” jako potomkowie emigrantów ukraińskich wrócili z zagranicy. Osoby nie mające pochodzenia Ukraińskiego mogły by nabywać obywatelstwo ukraińskie pod warunkiem niekaralności, znajomości języka, historii i konstytucji Ukrainy, mieszkania w Ukrainie od 15 lat, złożenia przysięgi na wierność Ukrainie i porzucenia narodowości do której należą. Swoboda przewiduje odebranie obywatelstwa osobom, które są obywatelami innych krajów. Dodatkowo Swoboda przewiduje konfiskatę majątku takich osób. Celem Swobody jest powrót etnicznych Ukraińców i dotychczasowych imigrantów z Ukrainy na Ukrainę, zapewnienie ochrony dla Ukraińców pracujących za granicą.

Swoboda domaga się też uznania za normę konstytucyjną prawa każdej ukraińskiej rodziny do mieszkania, zakazu adopcji ukraińskich dzieci przez cudzoziemców, wprowadzenia wiz wjazdowych na teren Ukrainy dla obywateli tych państw, które mają wizy wjazdowe dla Ukraińców, zaostrzenia prawa imigracyjnego i deportacji nielegalnych imigrantów, uszczelnienia granic, biometrycznego rejestrowania przez lokalną policję cudzoziemców przebywających na Ukrainie, nie przyjmowania na Ukrainę cudzoziemców deportowanych z Unii Europejskiej, preferencji dla etnicznych Ukraińców w dostępie do akademików, wydalania z Ukrainy zagranicznych studentów nie zdających egzaminów.

Po zdobyciu władzy Swoboda zamierza promować ukrainizacje, wprowadzi przymus używania ukraińskiego w mediach w „78% ich powierzchni i czasu antenowego”, przymus tłumaczenie na ukraiński wszelkich audycji nadawanych na Ukrainie, ulgi podatkowe dla mediów promujących język ukraiński. Za rządów Swobody wszyscy urzędnicy państwowi będą musieli znać ukraiński i stosować go w pracy, we wszystkich szkołach będzie obowiązkowa nauka ukraińskiego, odbierane będą licencje szkołom nauczającym w innych językach, uniemożliwi się wwóz obcojęzycznych podręczników na Ukrainę, i zostaną wprowadzone ukraińskie odpowiedniki zagranicznego słownictwa.

W polityce edukacyjnej Swoboda zamierza zapewnić każdemu ukraińskiemu dziecku miejsce w przedszkolu, utrzymywać sieć szkół i obiektów sportowych dla młodzieży, patriotyczną edukacje, wypoczynek letni dla dzieci, usunąć z bibliotek publicznych sowiecką propagandę.

W zakresie polityki kulturalnej Swoboda chce doinwestować kulturę, finansować powstawanie dzieł sztuki, zwiększyć ilość placówek kultury, zbudować silne państwowe media ukraińskie, zwalczać antyukrainizm w mediach, wprowadzić cła na zagraniczne druki, audio i wideo, finansować produkcje ukraińskich filmów z zysków za emisje filmów zagranicznych, karać za nieprzestrzeganie zwiększonego udziału produkcji ukraińskiej w emisji, stworzyć ukraińskie systemy komputerowe by wyeliminować obce – w tym ukraiński system operacyjny, w administracji stosować tylko ukraińskie oprogramowanie.

Celem Swobody jest „utworzenie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła”, prawne uznanie ciągłości wszelkich form państwowości ukraińskiej (w tym deklaracji niepodległości Bandery z 1941 roku), ustawowe uznanie sowieckiej okupacji za zbrodnie (w tym i akcji „Wisła”) , ujawnienie archiwów sowieckich służb specjalnych, zakaz promowania ideologii komunistycznej, karanie na negowanie zbrodni Wielkiego Głodu, zakaz prezentowania na Ukrainie symboli okupantów. Swoboda chce też by Rosja przekazała należne Ukraińcom zasoby ZSRR, wypłaciła Ukrainie odszkodowania za sowiecką okupacje i zbrodnie. Swoboda zmierza zapewnić ochronę socjalną Ukraińcom poszkodowanym zmianami granic, oraz weteranom UPA i OUN, w szkołach nauczać o martyrologii narodu Ukraińskiego, uznać UPA i OUN za bohaterów walki o niepodległą Ukrainę, odebrać emerytury przedstawicielom sowieckiego reżimu, partii i bezpieki, upowszechniać wiedzę o walkach narodowowyzwoleńczych Ukraińców, ożywić tradycyjne ukraińskie święta, wprowadzić nowe ku czci UPA i zlikwidować dotychczasowe ku czci Armii Czerwonej,

Celem polityki zagranicznej Swobody jest uczynienie z Ukrainy geopolitycznego centrum Europy, wystąpienie ze wszystkich organizacji międzynarodowych których twórcą jest Rosja, zintensyfikowanie „bliższej współpracy politycznej i gospodarczej z naturalnymi sojusznikami” - Szwecją, Norwegią, Finlandią, Litwą, Łotwą, Estonią, Polską, Bułgarią, Białorusią. „Inicjowania wzajemnie korzystnych umów między tymi krajami i Ukrainą we wszystkich strategicznych obszarach” w tym w handlu, polityce celnej, bezpieczeństwie energetycznym, obronie. Swoboda swoją politykę zagraniczną chce realizować we współpracy z diasporą ukraińską w innych krajach, oraz poprzez wprowadzenie wiz dla Rosjan.

W polityce obronnej Swoboda chce wprowadzenia broni jądrowej do arsenałów armii ukraińskiej, wyrzucenia sił zbrojnych Rosji z Ukrainy, integracji Ukrainy z NATO, stworzenia ukraińskiej tarczy rakietowej, przeznaczania 5% PKP na modernizacje armii, zwiększenia pensji wojskowych. Swoboda chce rozwijać ukraiński przemysł militarny we współpracy z innymi krajami, upowszechnić szkolenia wojskowe dla młodzieży i wprowadzić pobór przymusowy, rozwijać wojska specjalne.

Swoboda w referendum ogólnokrajowym chce zmienić dotychczasowy status Krymu, znieść status Sewastopola, i uczynić z tych terenów strefy wolnego rynku, wolne od obecności Rosjan i polegające ukrainizacji.

Jan Bodakowski


5 Responses to Program Swobody – Wszechukraińskiej Partii „Wolność”

 1. k napisał(a):

  Odmienne? 3/4 z tych postulatów przydałoby się w Polsce i w dodatku jest proponowane przez RN. Nie wiem czy ten artykuł miał zniechęcić do Svobody, ale w moim przypadku stało się zupełnie odwrotnie.

 2. Marko napisał(a):

  Jak Swoboda moze wyrastac na wiodaca sile narodu skoro ta cala pseudorewolucja jest nakrecona przez banksterska Lige Oszustow i ma na celu wlaczenie UA do brukselskiego kolchozu. Swoboda z tym programem chcialaby cos dokladnie odwrotnego do tego o czym marza pasibrzuchy z UE.

 3. OKRAM napisał(a):

  Pytanie jest takie – kto na zamieszaniu ukraińskim zyskał? Odpowiedź jest jedna – dwa kraje: Niemcy i Rosja. Które bardziej, to okaże się za kilka chwil. Pytanie kto to zrobił? Odpowiedź oczywista, ten kto zyskał. Wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby ‚ss’ rosyjskie i niemieckie ze sobą w tej sprawie współdziałały i uzupełniały się. To jest z historii tej dawnej i tej bliskiej znane. A, że przy okazji wpuściły w maliny żydoamerkańskie i pseudopolskie ‚ss’ w kolczaste chaszcze, to jeszcze jeden zysk. W każdym razie można uznać, że na naszych oczach i za naszego życia zaczęła się III wojna światowa. To jest początek. Dynamika przyjdzie z czasem i będzie nabierać tempa. Ciekawe jak zareagują Chiny, a następnie Indie. I drugie ciekawe jakie powstaną sojusze, kto z kim, przeciw komu; do tego problemy wewnętrzne i odśrodkowe wewnątrz każdego z tych państw i ich sojuszników.

 4. Niezalezny napisał(a):

  Kto bedzie „finansowal” ten program? Dajcie mnie kontrole nad pieniedzmi, a nie zalezy mnie kto jest w polityce. Ten co kontroluje pieniadze, kontroluje polityke. Nie robi roznicy po ktorej stronie i jaki „program”. Kontrola pieniedzy beda kontrolowac „program” polityczny i gospodarczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *