Braun: To zła historia jest matką złej polityki

To zła historia jest matką złej polityki. Niech się wam broń Boże nie wydaje, że możecie rozszerzyć waszą, piękną wolnościową idee, nie wracając do historii Czytaj więcej »

 

Środa w Słowackim

Publikujemy list posła Artura Górskiego, wystosowany do dyrekcji Liceum nr 7 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie w związku z wizytą w tej szkole znanej lewaczki i feministki, p. Magdaleny Środy. Pani środa 7 listopada 2012 roku spotkała się podczas otwartego spotkania z uczniami Liceum.*  *  *

Warszawa, dn. 15.11.2012 r.

Pani
Agata Dowgird
Dyrektor
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Wawelska 46
02- 067 Warszawa

Na podstawie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Art. 19 i 20, zwracam się do Pani Dyrektor z interwencją i zapytaniem w związku ze interwencją w moim biurze poselskim rodziców, których dzieci uczęszczają do klas pierwszych Liceum nr 7 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Na wniosek oburzonych Rodziców zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące spotkania w Państwa szkole z feministyczną publicystką Magdaleną Środą, które odbyło się w dniu 7.11.2012 r.

Według proszących o interwencję Rodziców doszło do spotkania młodzieży wielu klas w czasie godzin lekcyjnych, a tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły spraw bieżącej polityki i były kontrowersyjnie przedstawiane. Jak się dowiedziałem Pani Magdalena Środa otwarcie kwestionowała obowiązujące w Polsce prawo zakazujące przerywania ciąży. Wykład dotykał też kwestii katastrofy smoleńskiej, praw kobiet w Polsce i stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej, a także można było usłyszeć pochwałę obecnej Minister z ramienia Platformy Obywatelskiej Pani Joanny Muchy. Jednocześnie głowy uczniów poddające w wątpliwość pewne tezy miały zostać brutalnie przerwane i ośmieszone przez prelegentkę.

W związku z tym faktem proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i odpowiedź na pytanie: Czy szkoła planuje kolejne tego typu spotkania z osobami o zgoła innych poglądach niż Pani Magdalena Środa, np. z prawicowymi publicystami i ludźmi nauki, historykami, którzy zajmują się polską tradycją i narodową kulturą?  Proszę o poinformowanie mnie na piśmie z kim i w jakim terminie takie spotkania się odbędą, aby został zagwarantowany w szkole pluralizm światopoglądowy.

Moje zapytanie kieruję na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, w której Rozdziale 1 czytamy: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Na Pani odpowiedź oczekują także Rodzice dzieci, które uczęszczają do Pani szkoły. Rodzice mają nadzieję, że nie będą musieli w porozumieniu ze swoimi dziećmi szukać innej szkoły, która w pełni zagwarantuje zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *